Terminologie M


TERMINOLOGIE

M


Magister fabriciae

- též rector fabriciae; ředitel stavby, respektive její administrativní organizátor. Funkci magistra fabriciae máme doloženou u hradů Karla IV., kde ji pro Kašperk zastával Vít Hedvábný, pro Radyni patrně Zdislav Chlup, na Karlsfriedu Oldřich Tista z Hedčan, na Milíně ve Voigtlandu Albrecht starší z Kolovrat. Na Novém Městě u Kunratic Václava IV. tuto funkci zastával novoměstský konšel Hertvín. Funkci magistra fabriciae tedy mohli zastávat jak šlechtici, tak významní měšťané, či královi úředníci, zvláště správci.


Majestas Carolina

- pokus Karla IV. o psané zemské právo z roku 1355. Jeho součástí byly i projevy cílevědomé panovnické hradové politiky, která měla Karlovým nástupcům zajistit za všech okolností základní síť mocenských opor (hradů a měst) v zemi. Tyto otázky řešily články 6 a 8. V prvém byly vyjmenovány hrady od koruny za žádných okolností nezcizitelné: Kladsko (dnes v Polsku), Svojanov, Lichnice, Bezděz, Königstein (dnes v Německu), Loket, Přimda, Preitenstein, Křivoklát, Karlštejn a Zvíkov. Článek 8 obsahoval další hrady, které by mohl král v případě naléhavé potřeby zastavit na dobu šesti let: Kostelec nad Sázavou (Zbořený Kostelec), Střemen, Adršpach, Ojvín (dnes v Německu), Žebrák, Týřov, Nižbor, Mníšek, Protivín, Hluboká, Vožice, Bernart (ne zcela jasná lokalita, snad hrad Bernaut ve Slezsku), Hasištejn a další hrad, který byl s největší pravděpodobností Tetín. Tento výčet obsahoval spolu s uvedenými předními královskými městy z hlediska šlechtické zástavní držby nejzajímavější lokality a byl nesporně jednou z hlavních příčin razantního odporu, který návrh Majestas Carolina vyvolal. Za těchto okolností Karel IV. zákoník dále neprosazoval a jeho návrh odvolal.


Manové

- lidé za určitých podmínek vázaní k hradu přesně vymezenými služebními povinnostmi. Manové vlastnili jistý majetek, který jim byl jejich lenním pánem udělen v léno, nebo který mu v léno odevzdali. Dělí se na many robotné a ušlechtilé (služebné).Prvá skupina pečovala o každodenné provoz hradu, nebo byly její povinnosti svázány s lovem, ať již konkrétní službou, či chovem loveckých psů a podobně. Povinnosti manů ušlechtilých byly čistě vojenského charakteru, ať již se jednalo o službu na hradě, či především o jeho obranu v případě potřeby. Tito manové byli šlechtického původu a jejich sídly byly většinou tvrze či rezidenční dvory v okolí.


Manský dům

- samostatná palácová stavba u velkých královských hradů sloužící ušlechtilým manům vázaným službou k hradu.


Manský palác, Bezděz


Máselnice

- specifický typ okrouhlé věže, která má nad silnější spodní částí užší nástavbu lemovanou ochozem. Název je odvozen od podoby charakteristické siluety se zařízením na výrobu másla. V Čechách se s tímto typem věže setkáváme poměrně vzácně, například v Novém Městě nad Metují nebo na hradě Kostomlaty pod Milešovkou.


Máselnice, Kostomlaty pod Milešovkou


Mazanice

- kvalitní hrnčířská hlína rozmíchaná s plevami, užívaná jako doplňkový stavební materiál. Mazanicí se utěsňovaly spáry mezi prvky dřevěných konstrukcí, mohla tvořit výplně hrázděného zdiva, za účelem protipožární ochrany se s ní nahazovaly různé dřevěné konstrukce, například ochozy, podsebití či hrázděná a roubená patra a polopatra.


Městský hrad

- hrad situovaný ve městě. Běžně užívaný termín je vlastně nesprávný, protože jako městský hrad byl měl být označován hrad založený městem nebo jsoucí v jeho majetku. Tak tomu v Čechách narozdíl od například italských městských států nikdy nebylo a hrady ve městech náležely vždy vrchnosti. V případě královských měst tedy králi, biskupských biskupovi a poddanských feudálům. Většina královských městských hradů vznikla za posledních Přemyslovců ve velké vlně zakládání měst. Se šlechtickými městskými hrady se setkáváme spíše výjimečně, nejkvalitnější ukázku patrně představuje Soběslav.


Městský hrad, Kadaň


Mlýn

- součástí hospodářského vybavení většiny hradů byl i mlýn. Většinou v areálu předhradí máme doloženy mlýny pro vlastní potřebu hradu, a to od jednoduchých ručních až po větší, tzv. samotížné. Velikost, kapacita a vybavení mlýnu byly odvislé od nároků majitele, způsobu zásobování hradu i konkrétní technické situace a možností.


Most

- u hradů se most nejčastěji používal jako součást vedení přístupové komunikace k překonání různých překážek, nejčastěji příkopů, či vyrovnání terénního rozdílu. Z obranných důvodů se častěji než kamenné klenuté užívaly mosty s odstranitelnou dřevěnou mostovkou. Jejich dřevěné či kamenné pilíře v některých příkladech dosahovaly značné výšky (Točník). Počátek a konec mostu tvořily většinou mostnice.


Most, Kokořín Most, Velhartice


Mostnice

- opěry mostní konstrukce, vybíhající z hran do prostoru příkopu. Mohou být tvořeny přisekanou skálou či častěji opěrnou zdí. Zděné mostnice mají většinou lichoběžný obrys a vnitřek vyplněný násypem.


A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R Ř S Š T U V W X Y Z ŽTočník

Copyright © Ohradech.eu (David Mikoláš)