Terminologie B


TERMINOLOGIE

B


Barbakán

- článek pozdně gotických dělostřeleckých opevnění, zajišťujících bránu. Většinou oblá či polygonální masivní stavba stojící v příkopu, samostatná či spojená krčkem s vlastní bránou. Barbakán kryje svou hmotou bránu před dělostřelbou, proto se v něm většinou přístupová komunikace lomí. Umožňuje též značnou koncentraci artilerie obránců. U českých hradů je barbakán poměrně vzácný - použit byl pouze na Pražském hradě, Lichnici a v Kostelci nad Černými lesy.


Bastion

- sypaná zemní, většinou obezděná velká polygonální dělostřelecká bašta novověkých opevnění.


Bašta

- 1. samostatný vojenský opěrný bod mimo areál hradu - předsunutá bašta. 2. zpevňující článek obranného systému. Bašta je typickým prvkem aktivní obrany a těžiště jejího obranného účinku spočívá na jejím okolí. V naprosté většině případů bašta nepřevyšuje obrannými úrovněmi sousední prvky, zvláště hradby, s jejichž ochozy většinou souvisí i komunikačně. Vůči vnitřnímu prostoru hradu jsou bašty buď otevřené, nebo uzavřené. Prvá varianta se vyskytuje častěji u bašt v parkánové hradbě. Z hlediska obrany je neuzavřená bašta výhodnější, avšak z důvodů snadnějšího zastřešování, mírového využití vnitřního prostoru a v neposlední řadě pro náchylnost střelného prachu k vlhnutí byly často budovány bašty uzavřené. Kromě zděných se zvláště na konci středověku budovaly bašty zemní, které se vzhledem ke svým rozměrům nezastřešovaly. Ze způsobu zapojení do obranného systému a konkrétního stupně vývoje vojenství vyplýval tvar a vybavení bašty. Nejstarší bašty bývají polookrouhlé či pravoúhlé. Tvar dělostřeleckých bašt byl velmi rozmanitý vzhledem k nutnosti palby z větších ráží, soustředěných většinou v nižších etážích bašty kolmo na průběh zdiva. Kromě okrouhlých a pravoúhlých se užívaly bašty mnohoúhelné (zvláště polygonální), podkovovité i bašty, jejichž půdorys je kombinací základních variant. Utvořily se i specializované typy s vlastními názvy - bollwerk, torion, rondel či bastion.


Bašta, Cimburk u Koryčan Bašta, Hasištejn


Bateriová věž

- článek pozdně gotických dělostřeleckých opevnění umožňující aktivní dělostřeleckou obranu. Bateriová věž se silnými zdmi, nejčastěji okrouhlá či polookrouhlá, méně často polygonální, značně převyšuje přilehlé kurtiny a umožňuje velkou koncentraci děl. Může být používána jak v kombinaci s jinými články, tak může v některých případech tvořit hlavní obranné stavby celého systému (Doubravská hora či Hartenštejn). Partně nejstarší českou bateriovou věž představuje přestavba nárožní věže hradu Hradiště (Kotnova) v Táboře z doby okolo roku 1430. Většího rozšíření se dočkala až v průběhu 2. poloviny 15. století.


Bateriová věž, Doubravská hora


Bergfrit

- útočištná, v Čechách nejčastěji okrouhlá, vzácnějí čtverhranná a jen výjimečně polygonální hlavní věž. Z obranných důvodů byla přístupná po můstku v úrovni prvého patra. V případě potřeby mohla poskytnout obyvatelům hradu poslední útočiště a být zcela samostatně bráněna. Proto v úrovni přízemí neobsahovala žádné otvory a její temné, většinou pouze otvorem ve stropě přístupné přízemí, mohlo být využito buď jako vězení ("hladomorna") nebo jako skladovací prostora. V dobách míru nebyl begfrit obýván, a proto také ani jeho interiéry nebyly k tomuto účelu vybaveny.


Bergfrit, Hasištejn


Berma

- prostor mezi hradbou a hranou příkopu. Bermy se užívalo zvláště tam, kde ze statických důvodů nebylo možno konstrukci opevnění založit přímo na hraně příkopu. Berma představuje typickou součást opevnění slovanských hradišť.


Bezvěžový hrad

- hrad, který nemá velkou hlavní věž (begfrit či donjon) a jeho hlavní obrannou stavbou je jiný objekt. Bezvěžový hrad však může mít věže branské. Do skupiny bezvěžových hradů patří zejména hrad s palácem jako hlavní obrannou i obytnou stavbou, hrad s plášťovou zdí a dvoupalácová dispozice.


Bollwerk

- velká zemní pozdně gotická bašta, nejčastěji polygonální (Křivoklát či Mladá Boleslav). V podstatě obezděná nekrytá plošina umožňující soustředění velkého počtu těžkých děl.


Bosované zdivo

- zdivo zbudované z velkých kvádrů, jejichž čelní stěna s výjimkou úzké lemující stezky zůstává hrubá, neopracovaná. Bosované kvádry mohou být použity i pouze ke zpevnění nároží nebo nepravidelně v kvádrovém zdivu (Loket či Jenštějn). Bosované zdivo bylo užíváno zjevně v souvislosti se štaufskou architekturou ve 13. století, a poté představuje jeden z typických prvků dvorské huti Václava IV. v posledním dvacetiletí 14. století.


Bradlo

- terénní útvar, úzký strmý delší skalnatý hřeben (např. Žebrák, Dršťka).


Brána

- vstup představuje nejslabší, nejzranitelnější místo každého opevnění a úměrně tomu byla věnována značná péče jeho zajištění. Brána může být buď kulisová, tvořená pouze portálem v hradbě, nebo může být součástí nějakého objektu (nejčastěji věže, budovy, bašty).


Brána, Bezděz Brána, Rabí


Břit

- ostrá hrana, kterou jsou opatřeny různé články opevnění. Smyslem břitu je v případě ostřelování zajistit, aby střely dopadaly pod ostrým úhlem a díky tomu neškodně sklouzly. Břity se budovaly především v těch případech, kdy ostřelování hradu bylo možné pouze z jednoho směru. Osa břitu je pak dána tímto směrem.


A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R Ř S Š T U V W X Y Z ŽTočník

Copyright © Ohradech.eu (David Mikoláš)