Terminologie K


TERMINOLOGIE

K


Kapitula

- společenství kněží při hlavním kostele. V Čechách se kapituly vyskytují pouze při kostelech a kaplích nejdůležitějších hradů (Pražský hrad, Vyšehrad, Karlštejn).


Kaple

- prostor sloužící k účasti na bohoslužbách. Kaple nebyla nezbytnou součástí hradu a tvořila do značné míry luxusní prvek, demonstrující moc a společenské postavení stavebníka. Šlo též zpravidla o výtvarně nejnáročnější prostoru hradu, v jejíž podobě se citelně odrážel vývoj uměleckých slohů včetně různých módních trendů. Kaple mohla tvořit samostatný objekt, nejčastěji však byla součástí jiného objektu (většinou paláce). Mohla však být situována i v síle zdiva, či být pouhým výklenkem.


Kaple, Bezděz Kaple, Okoř Kaple, Hasištejn


Kasematy

- z italského cassa mata (krytý domek), palebná postavení pro střelce z ručnic i pro těžší palné zbraně. Kasematy mají nejčastěji chodbovitý charakter a jsou provedeny v síle opevnění pod úrovní terénu. Slouží především k aktivní obraně paty opevnění a příkopů, mohou být též využity jako skladovací prostory (zvláště jako prachárny) a podobně. Představují typický prvek novověkých opevnění. U českých hradů se s nimi setkáváme pouze výjimečně v samém závěru jejich vývoje (Křivoklát - 2. brána).


Kastel

- pravidelný, vícevěžový hrad s obvodovou zástavbou, nejčastěji čtvercový či obdélný. Název je odvozen z latinského castellum (tedy hrad) a v různých evropských zemích bývá chápán různě, nejčastěji však ve smyslu výše naznačené, i u nás platné definice. Značnou roli při vzniku kastelů hrálo nejen různě zprostředkované antické dědictví, ale i četné jiné příčiny a podněty. V Evropě kastely netvoří jedinou navzájem související skupinu. Naopak, nezávisle na sobě a z odlišných příčin i za odlišných okolností a genetických souvislostí vzniklo několik typů. V Čechách 13. století se setkáváme s importovaným francouzským kastelem a středoevropským kastelem.


Kastellologie

- mezní historická disciplína zabývající se studiem feudálních sídel.


Kolébkový padací most

- vzácněji užívaný typ padacího mostu. Mostovka představovala dvouramennou páku, upevněnou na ose středu, a ve spuštěné poloze tvořila i podlahu průjezdu. Při vytažení tato část klesla do suterénu, a odkryla tak vlčí jámu, která znamenala pro útočníky po eventuálním proražení brány další překážku. Nevýhodou byla nutnost vysunout čelní zeď suterénu brány před osu mostu, aby jej bylo možno zvednout do svislé polohy, v níž zapadal do vpadliny, lemující portál brány. Vysunutá spodní zeď většinou nedosahovala větší šíře a celé řešení nepřispívalo příliš ke statice objektu brány. Navíc zeď trpěla nárazy zvedaného mostu. Kolébkové padací mosty máme doloženy až v době Václava IV. (Nový hrad u Kunratic či Helfenburk u Úštěka).


Kolébkový padací most, Helfenburk u Úštěka


Komenda

- sídlo rytířského řádu, většinou charakteru hradu. V Čechách se setkáváme s komendou johanitů (maltézských rytířů), německých rytířů, templářů a křižovníků s červenou hvězdou.


Kontreskarpa

- vnější svah či stěna příkopu. Může být zpevněna či zajištěna kontreskarpovou zdí.


Kontreskarpa, Šumburk


Konzola

- konstrukce vystupující z plochy stěny a nesoucí další stavební prvek (například římsu, klenební žebra). Velké konzoly tvořené nejčastěji jedním až třemi dlouhými kvádry nad sebou s profilovanými (nejčastěji zaoblenými) čely, které nesou například ochozy, pavlače nebo arkýře, se často též označují jako krakorce. Přesná hranice mezi oběma termíny není vymezena a jejich užívání v odborné literatuře kolísá.


Krakorec, Hasištejn


Koridor

- součást pozdně gotických opevňovacích systémů. Jde o zvláštní dlouhé opevnění vstupní cesty dvěma paralelními hradbami s branou v čele, většinou výrazně vybíhající před hrad. Koridor byl užit na hradech pánů z Pernštejna (Kunětická hora, Potštejn).


Křížová palba

- důležitý prvek aktivní obrany, jehož efektem je možnost zasažení každého bodu v předpolí fortifikace minimálně ze dvou odlišných míst. Křížovou palbu umožňuje vhodné vedení hlavní obranné linie nebo častěji užití specializovaných obranných prvků (například flankovacích věží, bašt).


Kuchyně

- provoz sloužící k přípravě potravin. Kuchyně mohla být jak součástí jiné stavby (například paláce), tak samostatným objektem. Vazba na plác byla zapříčiněna nutností donášet pokrmy na co nejkratší vzdálenost. Nejstarší česká samostatně stojící kuchyně z prvé poloviny 13. století byla odkryta archeologickým výzkumem na Týřově, kde se jednalo o zemnici situovanou proti paláci v koutě nádvoří pod bergfritem.


Kurtina

- hradba mezi dvěma vystupující fortifikačními články, například flankovacími věžemi, baštami, věžicemi, rondely nebo bastiony.


A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R Ř S Š T U V W X Y Z ŽTočník

Copyright © Ohradech.eu (David Mikoláš)