Poslední aktualizace tohoto hradu: 1. 9. 2019


Značka zámku

NOVÉ HRADY

Hrad přestavěný na zámek na ostrožně obtékané Stropnicí a Novohradským potokem, ve stejnojmenném městě.

    V písemných pramenech se s Novými Hrady poprvé setkáváme v predikátu Vítkovce Ojíře k roku 1279. Archeologické nálezy však napovídají, že hrad mohl vzniknout také dříve, již okolo či před polovinou 13. století. Na počátku 14. století přešel na pány z Landštejna, od nichž ho v roce 1358 koupili čtyři bratři z Rožmberka, v jejichž rodě zůstal po více než 250 let. V roce 1425 byl hrad dobyt a vypálen husity. Stavebních úprav se dočkal v 60. letech, ale již roku 1467 byl dobyt vojsky Zdeňka Konopišťského ze Šternberka. Zkušenosti z tohoto dobytí byly podnětem k výrazné stavební činnosti. 26. června 1573 byl hrad zapálen úderem blesku, přičemž byla výbuchem prachu zničena velká věž a těžce postižen celý zámek. Obnova probíhala liknavě a realizována byla až na počátku 17. století. Důležitou roli zámek sehrál ve třicetileté válce, v jejímž průběhu též přestal být panskou rezidencí a jeho význam začínal upadat. Byl utilitárně využíván a úměrně tomu udržován a upravován, zvláště v 18. a 19. století.
    Dispozice hradu má protáhlý polygonální obrys obíhaný mohutným vyzděným příkopem. Z prvé fáze pochází dochovaná obvodová hradba zhruba na třech čtvrtinách obvodu. Ve východní části nádvoří stála okrouhlá, dnes zcela zaniklá věž. Nestála volně, ale byla vetknuta do hlavní hradební zdi. Vedle věže jižním směrem při hradbě zřejmě býval nejstarší, dnes rovněž zcela zaniklý palác. První fázi náleží i subtilní věžovitá zadní brána s předbraním. Hrad zřejmě od počátku obíhal parkán. Severozápadní stranu nádvoří lemuje složitějším vývojem vzniklá mladší gotická budova. Významných změn se hrad dočkal v pozdní gotice. Jeho obvod zajistila nová parkánová hradba s poměrně drobnými, dovnitř otevřenými polookrouhlými baštami. Součástí parkánu se stal i obdélný objekt hradní kuchyně, jejíž dnes zaniklý dýmník a komín je doložen ikonograficky. Na západní straně do něj před hlavní hradbu vystoupil mělký baštovitý obdélný rizalit. Zadní brána získala nové předbraní a zcela nově byla řešena brána přední, kde byla před parkánovou zeď do příkopu předložena masivní čtverhranná průjezdní věž. Architektonické detaily napovídají, že vznikla v mladších fázích, nejspíše koncem 80. let 15. století zahájené přestavby, patrně v prvých dvou desetiletích 16. věku. Pozdně gotická přestavba vyvrcholila v téže době stavbou nového, velkého a výstavného obdélného paláce na západní straně nádvoří. Jeho okna představují jedny z nejstarších projevů renesance v jižních Čechách.
    Nové Hrady byly zřejmě od počátku průchozím hradem se dvěma bránami, což je jev poměrně neobvyklý. Prvou fázi lze zařadit do hradů bergfritového typu. Základní schéma zde však bylo poněkud neobvykle modifikováno zřejmě díky zmíněné průchodnosti tak, že palác se dostal na čelní stranu hradu. Mezi pozoruhodná řešení náleží i nebývale mohutný vyzděný okružní příkop. Pozdně gotické opevnění patří mezi ucelené systémy s okrouhlými baštami, které jsou svým pojetím poměrně kvalitní, provedením se slabými zdmi však zaostávají za předními dobovými realizacemi. S tímto jevem se na jihočeských rožmberských hradech setkáváme častěji (např. Jindřichův Hradec, Landštejn). Přestavba obytné části hrad přiblížila dobovému standardu.

Zdroj:
- DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha: Libri, 2002, s. 383-384.
- DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky 3. Praha: Libri, 2008, s. 82.Základní informace:

Název:

Nové Hrady

Okres:

Českobudějovický

Poloha:

12 km jihovýchodně od Trhových Svinů

Nadmořská výška:

535 m n. m.

GPS souřadnice:

48°47'20.567"N, 14°46'28.454"E

Přístupnost:

přístupný v návštěvních hodinách

Majitel:

stát, správce NPÚ, ú.o.p. v Č. Budějovicích

Oficiální stránky:

www.hrad-novehrady.cz

Fotogalerie:

Fotogalerie

Dokumentace:

půdorys hradu


Typický pohled:


Nové Hrady

Cesta k hradu:

Autobus Příměstské autobusové linky zastavují na zastávce Nové Hrady, aut. nadr.. Hrad je od ní vzdálen cca 1,0 km po červené pěší turistické značce.
Vlak Nejbližší vlaková zastávka se nachází v Nových Hradech na trati č. 199 České Budějovice – České Velenice. Převážně po silnici II. třídy je hrad vzdálen cca 5,5 km.
Automobil Automobil je možno za poplatek zaparkovat na náměstí Republiky v Nových Hradech. Hrad se tyčí západně od něj.


Erby významnějších držitelů hradu:

Z Landštejna

Z Landštejna

Rožmberkové

Rožmberkové

Šternberkové

Šternberkové

Švamberkové

Švamberkové

Buquoyové

Buquoyové


Copyright © Ohradech.eu (David Mikoláš)