Poslední aktualizace tohoto hradu: 3. 9. 2021


Značka zříceniny hradu

ŠVIHOV

Zachovaný vodní hrad na okraji stejnojmenného městečka.

    Se jménem Švihova se v predikátu Budivoje setkáváme již k roku 1245. Zdejší feudální sídlo v průběhu 1. poloviny 14. století získali páni z Rýzmberka a ze Skály a jejich dílem je zjevně vznik výstavného hradu, výslovně připomínaného k roku 1375. V květnu 1425 byl obléhán husity a po odvodnění hradních příkopů se posádka vzdala. Objekt je při té příležitosti označován jako tvrz. Za Švihovských z Rýzmberka byl od roku 1480 velkolepě pozdně goticky přestavěn, k roku 1505 je doložena návštěva Benedikta Rejta. Roku 1548 se stal majitelem v důsledku úpadku Švihovských překvapivě zanedbaného hradu Herolt Kavka z Říčan, od jehož potomků ho koncem 16. století získali Černínové. Kvalitní opevnění způsobilo, že se Švihov ocitl mezi hrady, které měly být na příkaz císaře Ferdinanda III. z roku 1655 zbořeny. Naštěstí byla realizována pouze demolice části vnějšího opevnění. Hrad se však nacházel ve velmi špatném stavu a byl užíván pouze k hospodářským účelům, zvláště jako sýpka. Částečné rehabilitace se dočkal až ve 20. století.
    Oproti dosavadním představám o úplném zániku starších než pozdně gotických staveb ukázaly průzkumy a výzkumy v posledních letech, že je v dnešním hradním organismu dochována jejich podstatná část. Jde o hrad ze 14. století, starší tvrz zjevně stávala jinde, nejspíše v okolí kostelíka sv. Jiljí. Nejstarší stavební fázi hradního jádra náleží dnešní severní palác s archaicky provedenými dochovanými okénky. K němu na jižní straně přiléhalo čtverhranné nádvoří a od jeho severozápadního nároží vybíhala hradba, jejíž nároží je dochováno při dnešní Červené věži, která k ní byla v pozdní gotice přistavěna. V západní části hradu existovala nějaká rozměrnější stavba v prostoru pozdějšího Říčanského paláce, jak dokládá její otisk na pozdně gotické velké věži. Záhy kapacita paláce nepostačovala, a proto byl k jižní straně nádvoří přiložen nový, se severním rovnocenný palác. Předhradí nepochybně zabíralo západní část dnešního vnějšího ohrazení a jeho opevnění nejspíše náležela při památkových úpravách v 50. letech zjištěná silná hradba. Při pozdně gotické přestavbě byly použity a přestavěny oba paláce obklopené posléze novým prstencem vnějšího opevnění s okrouhlými baštami v nároží. Na východní straně dispozici doplnila kaple se závěrem nastavěným na polygonální baště. Při konzervaci fasád kaple byla z lešeňových kůlů získána dendrodata 1486. Protože kaple nemohla přerušit parkán, byl prostor pod ní v plné šíři parkánu řešen jako tunelový průchod. Ve středu čela vstupní strany stojí mohutná čtverhranná vstupní věž s jednotlivými patry spojenými šnekovým schodištěm. Mezi ní a Červenou baštou stála budova, pozdější Říčanský palác, a v jižním rameni parkánu jsou doposud patrny zbytky čtverhranného objektu kuchyně, jejíž interiér byl pomocí trompů převeden do charakteristického polygonálního dýmníku. Výstavba hradu započala úpravami paláců a budováním opevnění. Původně zřejmě byly všechny místnosti paláců plochostropé, pouze kaple byla zaklenuta žebrovou hvězdovou klenbou. V průběhu 80. let došlo ke změně plánu a paláce byly opatřeny klenbami. Pokud klenby nejsou přímo dílem Benedikta Rejta, vznikly alespoň pod vlivem jeho huti. Pouze velký sál v druhém patře zůstal plochostropý. Roku 1504 Půta Švihovský z Rýzmberka zemřel a o hrad se rozdělili jeho synové Václav a Jindřich. Každému připadl jeden palác a odpovídající část parkánu s baštami. Protože však původní plán s takovýmto rozdělením na dva samostatné celky nepočítal, bylo třeba ho modifikovat a doplnit. K čelní spojovací hradbě bylo přistavěno úzké křídlo se schodištěm. Bylo nutné též vyřešit přístup do společné kaple, do níž se chodilo pouze přes velký sál v patře severního paláce. Ten byl proto předělen příčkami tak, aby vznikla chodba oddělená od obytných místností. Druhá patra obou paláců spojily kryté chodbičky, respektive můstky, s nárožními baštami. Nově upravena byla i vysoká vstupní brána, rovněž společná pro oba majitele. Zaklenutím se však zmenšil její průjezd, takže bylo nutno zazdít branku pro pěší a celou věž zvenčí zajistit opěrnými pilíři. Jádro s vnitřním opevněním, obklopené vodním příkopem, obcházelo vnější opevnění, viditelně se rozpadající na dvě odlišné části. První, dodnes zachovaný, západní úsek nejspíše odpovídá původnímu rozsahu předhradí a není příliš pokrokový. Evidentně vznikl v prvé fázi pozdně gotické přestavby hradu. Tvoří ho hradba se čtverhrannými, uzavřenými, avšak flankování schopnými věžemi. Součástí této části je i mohutná sýpka, k níž zvenčí přiléhá malá okrouhlá věž Kašperka a zřejmě i sousední čtverhranná věž, do roku 2008 považovaná za bránu. Podle historických pramenů navštívil Švihov roku 1505 Benedikt Rejt. Výsledkem jeho působení je kromě staveb v jádře nová východní část vnějšího opevnění, dnes z větší části zbořená. Úsek tvořila mohutná hradba se čtyřmi rozměrnými, dovnitř otevřenými okrouhlými baštami, na jejíž ochozy vedla zděná schodiště. Součástí této části opevnění byla i nová vysoká vstupní věžová brána, analogická věži v opevnění vnitřního hradu a patrně i dochovaná okrouhlá bašta napravo od ní. V přízemí torza vstupní věže se dochovala charakteristická střílna s brýlovou průstřelnicí a otočným dřevěným bubnem. I vnější opevnění obklopoval široký vodní příkop. Podobu hradu známe i v zaniklých částech velmi přesně díky nástěnné malbě v hradní kapli z 20. let 16. století. na pozadí boje sv. Jiří s drakem je detailně namalován hrad, jak vypadal po dokončení. Víme tedy, že obě čtverhranné věže i paláce ukončovala omítaná hrázděná polopatra pod vysokými střechami. Známe podobu hrázděných hradebních ochozů i drobných špičatých věžiček, jež doplňovaly ve vodní hladině se shlížející členitou a malebnou siluetu hradu. Úprav se nepochybně dočkal i okolní terén a zejména vodní systém, součástí obranného systému byl nejspíše i opevněný objekt Kokšín.
    Výstavba Švihova započala někdy v 1. polovině 14. století vznikem hradu s palácem jako hlavní obrannou i obytnou stavbou. Záhy se však rozšířením dostala do módního kontextu dvoupalácových dispozic. Pozdně gotický Švihov se svým mohutným dělostřeleckým opevněním, širokými vodními příkopy a celým vodním systémem schopným zatopit a rozbahnit širší okolí hradu náležel mezi nejkvalitnější opevnění své doby. Obranný systém, jehož dopracování je dílem Benedikta Rejta, vykazuje četné shodné prvky i řešení se současně přestavovaným hradem Rabí. Kombinace aktivní dělostřelecké obrany s vodními plochami zde byla dovedena k dokonalosti. Užití střílen s otočnými bubny, známých i z Rejtova opevnění Pražského hradu, patrně ukazuje na jihoněmecké, snad norimberské souvislosti.

Zdroj:
- DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. 2. vydání. Praha: Libri, 2002, s. 545-548.
- DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky 3. Praha: Libri, 2008, s. 120.
- DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky 4. Praha: Libri, 2011, s. 106.Základní informace:

Název:

Švihov

Okres:

Klatovy

Poloha:

9 km severně od Klatov

Nadmořská výška:

374 m n. m.

GPS souřadnice:

49°28'43.829"N, 13°17'7.665"E

Přístupnost:

přístupný v návštěvních hodinách

Majitel:

stát, správce NPÚ

Oficiální stránky:

www.hrad-svihov.cz

Fotogalerie:

Fotogalerie

Dokumentace:

1. plán hradu dle Menclové a Durdíka
2. hmotová rekonstrukce (16. stol.)
3. Willenbergova veduta (17. stol.)


Typický pohled:


Švihov

Cesta k hradu:

Autobus Na náměstí Dr. E. Beneše ve Švihově směřují spoje z Plzně, Chudenic a Bířkova. Zřícenina hradu je z něj nadohled.
Vlak Vlakem dojedeme přímo do Švihova (trať 170: Praha - Beroun - Plzeň - Klatovy), odkud je třeba pokračovat cca 1,3 km pěšky po turistických značkách.
Automobil Automobil lze za poplatek zaparkovat ve Švihově na náměstí Dr. E. Beneše.


Erby významnějších držitelů hradu:

Švihovští z Rýzmberka

Švihovští z...

Černínové z Chudenic

Černínové z...


Copyright © Ohradech.eu (David Mikoláš)