Poslední aktualizace tohoto hradu: 23. 6. 2018


Značka zříceniny hradu

LOUZEK

Zříceniny hradu na skalnaté ostrožně obtékané řekou Malší a potokem Katzbachem, jižně od Kaplice.

    Doba vzniku hradu není zcela jasná. Na základě nálezů zlomků keramických nádob můžeme jeho počátky hledat na přelomu 13. a 14. století. Kdo však Louzek postavil, nevíme, a i jinak je písemných zmínek o něm poskrovnu. První pochází až z roku 1421, kdy Oldřich z Rožmberka v dopise svému příbuznému Reinprechtovi z Wallsee zmiňuje Harachéře z Louzku, majitele hradu. Patrně se mohlo jednat o Petra Harachéře z Louzku, jenž zastával pozici purkrabího na rožmberském Vítkově Kameni. Neznámým způsobem hrad získal Jan z Malovic, jehož synové jej v roce 1448 postoupili Oldřichovi z Rožmberka. Ten ho připojil k Novohradskému panství. Hrad tak ztratil rezidenční funkci i význam a zřejmě záhy zpustl. Jako pustý se poprvé připomíná v roce 1541 a při něm "dvuor Laužek jinak Skurovice".
    Kvalitní zaměření hradu a jeho komplexní povrchový a stavebně historický průzkum v roce 2005 výrazně prohloubily jeho poznání. Předhradí na severní a západní straně obklopoval příkop a val, na severní straně byl před příkopem vyhozen ještě nízký vnější val. Jeho západní ukončení zřejmě koncem husitských válek zpevnil čtverhranný srub. Svažitá vnitřní plocha předhradí je poškozena novověkou cestou. Ve středověku jí podélně procházela komunikace směrem k jádru. Reliéfní relikty a vegetační příznaky dokládají existenci rozsáhlejší zástavby podél jižní strany nad svahem k řece.
    Dvojdílné jádro proti ploše ostrožny i předhradí zajišťovala fortifikace v podobě mohutných dvojitých příkopů a valů. Vnitřní val navazoval na přední skalnatou západní část jádra, která zaujala nejvyšší partie skalního útvaru a měla nepochybně obranný a komunikační charakter. Z jejího jižního boku byl mohutným zářezem vybrán průběh přístupové komunikace. Obvodové opevnění na této straně bylo zděné. Podobu nejspíše kulisové brány neznáme. Na srovnaném vrcholu skalního útvaru se mohly nacházet sruby.
    Zástavba zadní části jádra prošla nejméně třemi stavebními fázemi. V severozápadním nároží stávala již od první stavební fáze čtverhranná plochostropá obytná věž, na jejíž jihozápadní nároží navazovala hradba obsahující kulisovou bránu. Celou jižní stranu nad strmou skalní stěnou vyplňoval dlouhý palác, z něhož je dnes nejlépe dochovaná jeho zděná západní čelní zeď. Ostatní stěny byly zjevně na kamenné podezdívce vystavěny ze dřeva. K západní zdi paláce se v úrovni přízemí přikládala roubená komora, otevírající se navenek okénkem s charakteristickými vně se rozevírajícími špaletami.
    Nejspíše záhy se poměrně úsporná podoba zadní části hradního jádra dočkala zásadní proměny. Ve druhé stavební fázi byla zmnožena vnitřní zástavba. Po jižní straně věže vznikl objekt brány a celou severní stranu zadní části jádra vyplnilo další palácové křídlo. Razantní přestavby se dočkal jižní palác. Jeho západní zděná zeď byla zvýšena a prolomilo ji rozměrné obdélné okno nového patra lemované omítkovou paspartou. Roubená komora v přízemí zůstala zachována a ve dřevě bylo provedeno i nové patro nad ní.
    Zděnou podobu dala jižním paláci až třetí stavební fáze, při níž zanikly všechny starší dřevěné konstrukce včetně roubené komory. Malé, stísněné protáhlé obdélné nádvoří bylo nyní stavbami (s možnou výjimkou krátké východní strany) obklopeno ze všech stran.
    V první stavební fázi představoval Louzek hrad rozvinutějšího donjonového typu. Po přestavbách ve 14. století byl klasickou ukázkou hradu blokové dispozice.

Zdroj:
- DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha: Libri, 2002, s. 348-349.
- DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky 3. Praha: Libri, 2008, s. 71-75.
- DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky 4. Praha: Libri, 2011, s. 69-70.Základní informace:

Název:

Louzek

Okres:

Českokrumlovský

Poloha:

4 km jižně od Kaplice

Nadmořská výška:

650 m n. m.

GPS souřadnice:

48°42'11.317"N, 14°28'47.636"E

Přístupnost:

volně přístupný celoročně

Majitel:

stát, správce Lesy ČR

Oficiální stránky:

www.hradynamalsi.cz

Fotogalerie:

Fotogalerie

Dokumentace:

1. půdorys hradu
2. hmotová rekonstrukce jádra
3. hmotová rekonstrukce


Typický pohled:


Louzek

Cesta k hradu:

Autobus Příměstské autobusové linky jedoucí z Kaplice zastavují na zastávce Bujanov, Zdíky, rozc.. Hrad je od ní vzdálen cca 1,5 km převážně po žluté pěší turistické značce.
Vlak Nejbližší vlaková zastávka se nachází v Bujanově na trati č. 196 České Budějovice - Summerau. Po žluté pěší turistické značce je odsud hrad vzdálen cca 4,5 km.
Automobil Automobil je možno zaparkovat na menším parkovišti u silnice E55 nedaleko Zdíků.


Erby významnějších držitelů hradu:

Malovcové z Malovic

Z Malovic

Rožmberkové

Rožmberkové


Copyright © Ohradech.eu (David Mikoláš)