Poslední aktualizace tohoto hradu: 8. 12. 2019


Značka zříceniny hradu

HIMLŠTEJN

Zříceniny hradu na vysokém čedičovém kuželu Nebeské skály nad údolím Pekelského potoka u Stráže nad Ohří.

    Území, na němž zříceniny Himlštejna stojí, patřilo do roku 1357 klášteru postoloprtských benediktinů a bylo spravováno z řádového proboštství v Boči, potom náleželo ke statku Hauenštejna. Hrad nejspíše postavil Vilém z Illburka, který se jako jeho majitel připomíná k roku 1434. Před rokem 1454 hrad koupil Jindřich z Weidenu a od něj ho před rokem 1470 získal Hylprant Satanéř z Drahovic. Postupem času nebyl Himlštejn v dobrém stavu, a proto ho musel v 90. letech 15. století Václav Satanéř opravit. Roku 1528 se dostal do majetku Šliků, za nichž zpustnul. Jako pustý se uvádí k roku 1574. Obnovil jej teprve nejvyšší mincmistr Bedřich Šlik, pán na Plané a Hauenštejnu. V roce 1588 prodal statek Himlštejn s hradem Šimonovi Ungnadovi ze Sonneku a ten roku 1592 Kryštofu z Fictumu a na Klášterci, k němuž byl pak natrvalo připojen.
    Velmi zajímavá dispozice byla díky příhodné terénní situaci opevněna především na přístupové straně. Prvá brána se nacházela ve vysunutém přihrádku. Druhou tvořil portál v hlavní hradbě, do níž byla v nároží vedle brány zavázána rozměrná obytná věž obdélného půdorysu s děleným interiérem, jejíž suterén byl v mladší fázi zaklenut. Hlavní tíha obrany však zřejmě neležela na hradbě hlavní, ale na parkánu nad příkopem snad z větší části lemovaným pouze zemním opevněním. Aby do něj bylo možno zavážet těžká děla, byla hlavní hradba nedaleko brány prolomena dalším rozměrným portálem. Na nejvyšším místě hradu stály dvě volně stojící budovy.
    Himlštejn je typickým objektem vzniklým v průběhu husitských válek. Extrémní poloha představuje prvou reakci na šok z účinnosti obléhacího dělostřelectva. Velmi zajímavé a na svou dobu pokročilé bylo i opevnění, byť neumožňovalo křížovou palbu, která však díky extrémní poloze nebyla vlastně zapotřebí. Obytná věž se podobně jako na jiných soudobých hradech budovaných zbohatlými hejtmany blíží svým typem spíše tvrzím předcházejícího období. Potlačení rezidenční složky odpovídá době vzniku, v níž bylo nutno pozornost věnovat především otázkám obranyschopnosti.
    V sedle pod hradem, při úvozové cestě ze Stráže, u prameniště jednoho z přítoků Pekelského potoka se uprostřed bujné vegetace na okraji pastviny nachází výrazné ruiny hospodářského dvora Himlštejna. Dvůr, který byl po odsunu původního německého obyvatelstva obýván pouze sezónně pro potřeby pastevců státního statku, se od 80. let 20. století mění v malebnou zříceninu. V současné době tvoří lokalitu ruiny čtyř objektů, které představují uzavřený půdorys hospodářského dvora. Funkční interpretace jednotlivých objektů je poměrně jednoznačná: ústřední stavení tvoří obytná dvoutraktová budova podélného obdélného tvaru. Další tři budovy mají znaky hospodářských objektů, jednalo se pravděpodobně o stodolu, kůlnu a chlév. Na základě stylové analýzy stavebních konstrukcí lze správní objekt datovat velmi orientačně do raného novověku – pozdní renesance či baroka. Zjištěny však byly také pozůstatky archaických stavebních konstrukcí (černá kuchyně) vykazujících pravděpodobně pozdně středověké stáří.

Zdroj:
- ANDĚL, Rudolf a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Severní Čechy. Praha: Svoboda, 1984, s. 135.
- DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. 2. vydání. Praha: Libri, 2002, s. 159-161.
- VOLF, Martin. Dvůr Himlštejn na Karlovarsku. In: Poohří 1: sídla - správa - společnost. Sborník z konference konané v Lounech 13. až 14. května 2010. Louny: Historie a současnost Poohří, 2011, s. 18-27.Základní informace:

Název:

Himlštejn

Okres:

Karlovarský

Poloha:

13 km jihozápadně od Klášterce nad Ohří

Nadmořská výška:

634 m n. m.

GPS souřadnice:

50°20'52.202"N, 13°2'42.945"E

Přístupnost:

volně přístupný celoročně

Majitel:

stát, správce Lesy ČR

Oficiální stránky:

-

Fotogalerie:

Fotogalerie

Dokumentace:

1. terénní náčrt hradu dle Z. Hefnera
2. půdorys donjonu dle téhož


Typický pohled:


Himlštejn

Cesta k hradu:

Autobus Do Stráže nad Ohří zajíždí příměstské spoje z Ostrova.
Vlak Vlakem dojedeme do Stráže nad Ohří (trať 140: Klášterec nad Ohří – Karlovy Vary – Cheb a zpět), odkud je třeba pokračovat cca 2,5 km pěšky po zelené turistické značce.
Automobil Automobil lze zaparkovat ve Stráži nad Ohří (parkovište u parčíku). Po cca 2,1 km dlouhém prudším stoupání po zelené pěší turistické značce dorazíte do nebe, respektive ke zřícenině hradu.


Erby významnějších držitelů hradu:

Z Illburka

Z Illburka

Šlikové

Šlikové

Fictumové

Fictumové


Copyright © Ohradech.eu (David Mikoláš)