Poslední aktualizace tohoto hradu: 2. 4. 2016


Značka hradu, zámku či tvrze

LITOMĚŘICE

Zbytky hradu v nároží středověkého města v nepříliš výrazné poloze.

    Původní hradiště v Litoměřicích existovalo na Dómském návrší. S rozsáhlými urbanistickými změnami spojenými se založením královského města ve 13. století došlo i k přenesení hradu na nové místo. Nejspíše Václav II. nechal postavit prozatím blíže neznámou budovu, asi věž nebo palác, v severozápadním nároží města. K dokončení výstavby hradu však došlo až za Jana Lucemburského, tedy za krále, kterému doposud nebyly výraznější zakladatelské podniky přisuzovány. Nověji se však ukazuje jeho velká aktivita a promyšlený postup v severozápadních Čechách, kde vytvořil síť hradů svázaných s králem lenními vztahy. Vrcholně středověký hrad se poprvé připomíná v roce 1359, kdy Karel IV. povolil městu vysázet vinohrady na hoře zvané Radobýl a po deseti letech odvádět desátek z vína, který měl být složen "uff unser haus zu Leutmericz".
    V průběhu 15. století hrad zpustl, a proto ho roku 1499 král Vladislav Jagellonský daroval městu. Areál bývalého hradu pak byl různě využíván, především k hospodářským účelům. Co přetrvalo po velkém ohni v roce 1655, pak roku 1787 přestavěli na pivovar.
    Podoba nejstarší etapy hradu nám zůstává utajena. Vzhledem k velkým nárožním kvádrům a masivnímu základu předpokládáme spíše jen palácovou nebo věžovitou podobu. Druhá stavební etapa je díky archeologickému a stavebně historickým průzkumům v letech 2009 a 2010 poznána poněkud lépe. Nejlépe zůstala dochována severní strana tvořená hradbou sevřenou mezi nárožními válcovými věžemi o průměru 9-10 m. Při západnější z nich se nacházela brána s římsou v náběhu záklenku, okosenými předstupujícími patkami a dráží pro mříž (hřeben). Brána nebyla vybavena vpadlinou pro padací most, ani nebyly nalezeny stopy ukotvení mostu. Hradební zeď této etapy obestavěla nejstarší budovu první stavební etapy, která byla nadále součástí hradu. Zanikla teprve až v souvislosti s výstavbou mladšího paláce. Západní stranu hradního jádra vymezovala obvodová hradba. Jižní a východní stranu jádra neznáme vůbec, nicméně můžeme předpokládat napojení na severovýchodní válcovou věž. Z vnitřní zástavby známe kromě nejstarší budovy při severní hradbě pouze západní palác, vybavený nádvorními pavlačemi. Jeho obytnou funkci také dotvrzuje prevét ve vnějším líci hradební zdi. V případě, že jihozápadní hranolová věž patřila k jádru hradu, lze přijmout i existenci parkánu vyvozovaného z vytočení věže z průběhu hradby a šikmého průběhu zdi jižně od ní. Parkán by vysvětloval absenci vpadliny padacího mostu na severní bráně, i když je potřeba mít stále na paměti, že před bránou mohl být pevný most.
    I v druhé etapě zůstal hrad mimo hradby města, které vedly v severní linii dnešní Okružní ulice a v jejím prodloužení směrem k dominikánskému klášteru. Mezi hradem a městskou hradbou existoval široký prostor, který mohl být, jak navrhoval F. Záruba, využit pro dvůr hradu zmiňovaný v listině Václava IV. z 28. července 1397.

Zdroj:
- DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. 2. vydání. Praha: Libri, 2002, s. 341-342. ISBN 80-7277-003-9.
- DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky 4. Praha: Libri, 2011, s. 66-67. ISBN 978-80-7277-489-0.
- KOTYZA, Oldřich a Milan SÝKORA. Litoměřický hrad a jeho počátky: poznámky k hradní politice Jana Lucemburského v severozápadních Čechách. In: Hrady českého severozápadu: sborník k životnímu jubileu Tomáše Durdíka. Most: Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, 2012, s. 87-148. ISBN 978-80-86531-10-6.
- ZÁRUBA, František. Litoměřický hrad. In: Časopis Společnosti přátel starožitností. Praha: Společnost přátel starožitností, 2010. 118, č. 2, s. 65-82. ISSN 1803-1382.Základní informace:

Název:

Litoměřice

Okres:

Litoměřický

Poloha:

15 km jižně od Ústí nad Labem

Nadmořská výška:

136 m n. m.

GPS souřadnice:

50°32'7.4"N, 14°7'43.921"E

Přístupnost:

přístupný v návštěvních hodinách

Majitel:

město Litoměřice

Oficiální stránky:

www.gotickyhrad.cz

Fotogalerie:

Fotogalerie 2007  Fotogalerie 2011  Fotogalerie 2013

Dokumentace:

1. půdorys hradu dle P. Macka
2. plán hradu dle M. Sýkory
3. rekonstrukce severního průčelí

Video:

Toulavá kamera na ČT


Typický pohled:


Litoměřice

Cesta k hradu:

Hrad je situován v historickém centru Litoměřic hned vedle Kulturního domu. Nelze ho přehlédnout!


Erby významnějších držitelů hradu:

Český král

Český král

Kaplířové ze Sulevic

Kaplířové ze...

Město Litoměřice

Litoměřice


Copyright © Ohradech.eu (David Mikoláš)