Poslední aktualizace tohoto hradu: 18. 8. 2012


Značka zříceniny hradu

LEVÍN

5 km severozápadně od Úštěku

    Historické zprávy o existenci hradu mlčí. Obec Levín bez zmínky o hradu je jako farní poprvé uváděna k roku 1352. S hradem souvisí až zpráva z roku 1538, kdy se zde prodává "kus lesu k vinici na vykopání v Hradišti pod Levínem". Hrad již tehdy zjevně dávno neexistoval a jeho zbytky byly zřejmě poškozeny zmíněným zřizováním vinice. V roce 1699 byla ve středu areálu z kamene získaného rozebíráním zřícenin vystavěna doposud dochovaná zvonice. S hradem by snad mohl být spojován i tzv. "Levínský kocour", raně gotický klenební svorník, zazděný v novověkém kostele ve vsi, který však stejně dobře může pocházet ze zaniklého středověkého farního kostela. Na svorníku je vyobrazena lvice a několik rozházených písmen (C L R F ? B U A J). O výklad jejich významu se vede již více než sto let spor. Podle výzkumu prof. Mareše jde o cyrilský nápis "Kristus vždy vítězí" a reliéf lva jako symbol Krista. Stejně však může jít i o erbovní znamená prvních držitelů Levína Markvarticů, nebo jejich vedlejší větve Michaloviců, kteří měli ve znaku rovněž lvici.
    Dosavadní nálezy umožňují se vznikem hradu počítat nejspíše v 2. polovině 13. století a se zánikem pak v průběhu 14. století, snad ještě před prvou zmínkou o obci. Situaci však komplikuje fakt, že na svahu pod obvodovou hradbou hradu byla nalezena i keramika z prvé poloviny 15. století, jejíž vztah ke hradu je však doposud nejasný.
    Nevelká jednodílná hradní dispozice zaujala oválný vrchol, na jehož vlastním povrchu dnes stojí zmíněná zvonice. Ještě v roce 1833 se zde popisují sklepy, zdi a schody, při starších výkopech zde byly nalezeny pozůstatky žebrové klenby. Ve svahu pod hranou vrcholu se na jižní straně dochovaly zbytky obvodové hradby a na severovýchodě z oblého obvodu vystupuje dnes nejnápadnější pozůstatek hradu, tzv. kaple. Jde o zříceniny polygonálně uzavřeného obdélného objektu, jehož vnitřní půdorys by v případě, že by se skutečně jednalo o kapli (což je velmi pravděpodobné) tvořila obdélná loď a malé čtvercové presbyterium. Tato půdorysná situace ovšem odpovídá přízemí, přičemž vlastní kapli je nutno očekávat v patře. Vztah tohoto zajímavého objektu k obvodovému opevnění není jasný.
    V roce 2005 byl hradní areál mimořádně barbarským způsobem zbytečně těžce poškozen stavbou nové cesty, zřízené pro transport materiálu na zamýšlenou opravu novověké zvonice. Tento zásah do terénní situace v citlivém prostoru okraje a strmých svahů hradního návrší postihl početnější zdiva či jejich podstatné části. Tímto nešťastným zářezem, provedeným těžkou mechanizací, vznikl směrem do vnitřního areálu hradu vysoký nestabilní profil, a byly tak vytvořeny předpoklady pro následné destrukce a další poškození terénní situace.
    V rámci následného záchranného archeologického výzkumu provedeného Františkem Gabrielem v letech 2005-2006 bylo zjištěno, že zamýšlená trasa nové cesty zjevně odpovídá původní hradní přístupové komunikaci. Na hradní návrší stoupala od severovýchodní strany a lze předpokládat, že první brána se zde nacházela hluboko ve svahu. V rámci postižené plochy byl odkryt průběh hradební zdi, která přístupovou komunikaci lemovala na vnitřní straně a která byla v některých úsecích zjevně záměrně destruována. Na jihozápadní straně pak přístupovou komunikaci přepažovala hradba s nejspíše druhotnou branou, z níž byla odkryta i část kvádrové armatury její špalety. V rámci záchranného archeologického výzkumu, po němž bylo narušení opět zasypáno, byly získány i velmi kvalitní architektonické články (zlomky ostění - včetně brány, klenební žebra), datovatelné většinou nejspíše do konce 14. století.
    V roce 2008 získal městys Levín dotaci z Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje ve výši 250 000 Kč na dokončení rekonstrukce zvonice.

Zdroj:
- ANDĚL, Rudolf a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Severní Čechy. Praha: Svoboda, 1984, s. 262.
- DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. 2. vydání. Praha: Libri, 2002, s. 325. ISBN 80-7277-003-9.
- DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky 3. Praha: Libri, 2008, s. 67-68. ISBN 978-80-7277-358-9.
- SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze Království českého. Díl XIV.: Litoměřicko a Žatecko. Praha: Argo, 1998, s. 110 a 112. ISBN 80-7203-094-9.Základní informace:

Název:

Levín

Okres:

Litoměřický

Poloha:

5 km severozápadně od Úštěku

Nadmořská výška:

436 m n. m.

GPS souřadnice:

50°36'43.571"N, 14°17'1.659"E

Přístupnost:

volně přístupný celoročně

Majitel:

městys Levín

Oficiální stránky:

-

Fotogalerie:

Fotogalerie

Dokumentace:

půdorys hradu podle F. Gabriela


Typický pohled:


Levín

Cesta k hradu:

Automobil Zbytky hradu se nacházejí na svahové kupě nad náměstím s barokním kostelem Povýšení sv. Kříže. Zde lze zaparkovat auto, popřípadě se i občerstvit v hospůdce. Z náměstí je viditelná nově zrekonstruovaná, bíle omítnutá barokní zvonice, která byla na místě bývalého hradu vystavěna v roce 1699.
Autobus Nejbližší zastávka autobusu se nachází v obci Horní Vysoké (0,6 km).
Vlak Vlakem se lze dopravit nejblíže do Úštěka (7 km).


Erby významnějších držitelů hradu:

Markvartici

Markvartici


Copyright © Ohradech.eu (David Mikoláš)